پارامترهای موثر بر گوارایی آب

اهمیتی که عموم مردم به عوامل موثر بر گوارایی آب آشامیدنی داده اند ( یعنی اطلاعات حسی از طعم آب گوارا، بو، رنگ و کدر بودن)، در حال حاضر برای پی بردن به میزان کیفیت، رضایت از خدمات ارائه شده، تمایل به پرداخت بهاء آب مصرفی و انتخاب منابع تأمین آب مهم هستند. برخی از بررسی های انجام شده، تخمین زده اند که طعم آب گوارا و مزه آب گوارا ، مسئله اصلی مدیران مراکز آبرسانی عمومی تا سال 2045 خواهد بود که این خود نشانگر اهمیت آب در جهان است .

بهبود عوامل موثر بر گوارایی آب به افزایش مصرف آن ختم می گردد

در بسیاری از نظرسنجی ها، رضایت از عوامل موثر بر گوارایی آب، معمولا بالا بوده است (طبق نظر70 درصد از مصرف کنندگان راضی بودند.) همچنین به طور کامل این موضوع که چرا اهمیت خاصی به صرف زیبایی شناختی داده می شود مورد توجه قرار نگرفته است ؛ اما گفته می شود که افراد جوامع، ممکن است که اطلاعات حسی دریافت شده از مصرف آب، را با خطرات سلامتی که ممکن است از آن بروز نماید، مرتبط بدانند .

اطلاعات حسی حاصل از آب گوارا

اطلاعات حسی غالباً باهم مرتبط هستند. طعم آب گوارا و بوی آن به فرآیندهای فیزیولوژیکی بسیار وابسته بوده، و محرک های اصلی مصرف می باشند. در بسیاری از شرایط، تعامل بین طعم آب گوارا، بو و رنگ آن نیز، که از آنها به عنوان عوامل موثر بر گوارایی آب یاد شد، می تواند به دلیل عوامل روانشناختی باشند، زیرا مردم انتظار دارند که اطلاعات حسی دریافت شده از این عوامل با خواسته آن ها سازگار باشد.

نوشیدن آب سالم و گوارا باعث بهبود عملکرد مغز می شود

نقش ملاک های زمانی و فرهنگی در احساس حاصل از آب گوارا

گر چه طعم و بو، به هم مرتبط هستند، اما اهمیت نسبی داده شده به آن ها با توجه به ملاک های زمان و فرهنگ متفاوت است؛ یعنی عوامل موثر در گوارایی آب در جوامع مختلف، می توانند متغیر باشند. در کشورهای غربی، طعم آب معمولاً مهم تر از بو یا شکل ظاهری آن است ، و دلیل عمده آن می تواند این باشد که، طعم آب را می توان زمانی که مواد شیمیایی آب، در غلظت های پایین تر هستند، از سایر عوامل موثر بر گوارایی آب، بیشتر مورد تشخیص قرار گیرد.

نوشیدن هشت لیوان آب در طول روز فراموش نشود

تامین آب گوارا از طریق سیستم های آبرسانی

تا زمانی که از طریق سیستم های آبرسانی عمومی، آب آشامیدنی را تأمین می کنیم، باید مسئولیت کامل قابل مصرف بودن آن برای مصرف انسان را بر عهده بگیریم؛ حتی اگر مقدار مصرف آن بسیار کم باشد .

 غیر قابل قبول بودن طعم، بو یا مزه آب از طرف مصرف کنندگان به عنوان یکی از عوامل موثر بر گوارایی آب ، در جلب اعتماد عمومی باشد. بنابراین، داشتن درک درستی از چگونگی عوامل موثر بر گوارایی آب ، برای ایجاد و حفظ روابط با مشتریان مصرف کننده مهم است .

آب آشامیدنی باید بدون طعم و بو باشد

علی رغم رابطه قوی بین طعم و قابل قبول بودن آب، ارتباط بین طعم، کیفیت و تصفیه صحیح آب اغلب مورد بی توجهی مسئولان، قرار گرفته است. فنون تصفیه آب، در از بین بردن مواد زائد تشکیل دهنده آب، از جمله نمک زدایی و فرآیندهای غشایی و … موثرتر می باشد . بنابراین تأثیر تصفیه آب بر روی طعم آب اهمیت بسیاری پیدا می کند. همچنین آنیون ها و کاتیون ها، از جمله یون هیدروژن، تا حد زیادی بر بهبود عوامل موثر بر گوارایی آب هستند.

تاثیر یون های محلول در آب بر گوارایی  آب

یون ها، بسته به غلظت، pH ، PE، دما و ثبات ترمودینامیکی،  به طور هم زمان در تعامل هستند. به عنوان مثال، مس می تواند به عنوان یک کاتیون مس آزاد 2 بار مثبت موجود باشد . این می تواند با آنیون ها ، به هم وصل شود تا اجتماع هیدروکسید مس (CuOH ) و اجتماع کربنیک مس ( CuCO ) و اجتماع کلرید مس (CuCl ) تشکیل دهد.

آب سالم باید بدون رنگ باشد

همچنین ممکن است ، هیدروکسید مس رسوب ایجاد نماید که هرکدام دارای بو و مزه و به طور کل عواملی موثر بر گوارایی آب هستند . به دست آوردن گونه ترکیبات مختلف یون، هنوز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، منابع در مورد تأثیر سلیقه بین میزان یون ها و میزان مواد معدنی و نمک متفاوت هستند.

نتیجه گیری

بررسی های تئوری برای بررسی چگونگی تعیین  “طعم آب گوارا” ، چگونگی تعیین سطح مواد معدنی ( کاتیون ها و آنیون ها )، طعم و مزه آب، چگونگی برخورداری از استانداردهای موجود در رابطه با طعم و نیز چگونگی تصفیه آب می تواند در آینده بر داشتن آبی خوش مزه و خوش طعم تأثیر بگذارند ؛ هنوز تحقیقات بیشتری لازم است تا متخصصان آب آشامیدنی، متخصصان درمان، محققان و تنظیم کننده ها، درک درستی از چگونگی تأثیر تصمیم گیری های آنها بر عوامل موثر بر گوارایی آب پیدا کننده که شامل بررسی تمام حواس درگیر انسانی با آب می باشد.

آب های حاصل از ذوب برف های کوهستانی بسیار گوارا می باشد